> دانشگاه‌های ایران - استان قزوین
آفتاب
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره
http://www.ikiu.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
http://www.qums.ac.ir/