> کشورها و اطلاعات توریستی - آذربایجان
آفتاب
آشنایی با کشور آذربایجان
http://www.azer.com/
سایت ریاست جمهوری آذربایجان
http://www.president.az/index.html