> کشورها و اطلاعات توریستی - ارمنستان
آفتاب
آشنایی با ارمنستان
http://www.hyeetch.nareg.com.au
اطلاعاتی درباره ارمنستان
http://www.armenia.com/
سایت رسمی ارمنستان
http://www.armeniadiaspora.com
استادان
ostadantravel.blogfa.com