> بهداشت و درمان - صرع
آفتاب
بنیاد مرکزی صرع در امریکا
http://www.familyvillage.wisc.edu