> بهداشت و درمان - علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی
آفتاب
بخش علوم و تکنولوژی دانشگاه تگزاس
http://www.nap.edu
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود
http://www.shmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا
http://www.fums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد
http://www.gmu.ac.ir
مرکز انجام خدمات و فعالیت‌های پزشکی در بریتانیا
http://bmj.com
مرکز تحقیقاتی در زمینه‌ی اعصاب
http://www.brainland.com
مرکز پزشکی شهر (Maine)
http://www.cmmc.org
مداوای بیماری‌ها
http://www.co-cure.org
مراکز آکادمی بهداشتی و پزشکی
http://www.med.ed.ac.uk
سازمان تحقیقاتی و اطلاعاتی علوم پزشکی
http://www.med.jhu.edu
علوم پزشکی و بهداشتی
http://www.medword.com
عصب‌شناسی و جراحی اعصاب
http://www.medhelp.com
مرکز آکادمی طب سوزنی در امریکا
http://www.medicalacupuncture.org
خدمات و اطلاعات مفیدی در زمینه‌ی بیماری‌ها
http://www.mednets.com
آنکولینک (Oncolink)
http://www.oncolink.upenn.edu
موسسه اتیس
http://www.oates.org
علوم پزشکی و داروسازی
http://www.statref.com
کتاب سفید
http://www.ketabesefid.com
دکتر مرتضی ثتاگوئی زاده
http://www.drsanagoo.com
مرکزتحقیقات گوارش
http://www.ddrc.ir
مرکزتحقیقات غدد و متابولیسم
http://emrc.tums.ac.ir
مرکز تحقیقات ایمونولوژی، ‌آسم و آلرژی
http://iaari.tums.ac.ir
مرکز تحقیقات بیماریهای مغز و اعصاب ایران دانشگاه علوم پزشکی تهران
http://icnr.tums.ac.ir
مرکز بین المللی تامین سلامت
http://www.ihp-net.com
سایت تخصصی آموزشی پزشکی برزویه
http://www.borzooyeh.com
شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
http://www.ib.sbmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
http://www.skums.ac.ir
مرکز تصویر برداری پزشکی تهران
http://www.mri-ct-tehran.com
مرکز تحقیقات اختلالات روانی
http://www.nrciran.hbi.ir
دانشکده پزشکی و پیراپزشکی اردبیل
http://medicine.arums.ac.ir
مرکز تحقیقات روانپزشکی و روانشناسی
http://pprc.tums.ac.ir
مرکزتحقیقات علوم دانشجویی
http://drc.tums.ac.ir
مرکزتحقیقات علوم دانشجویی
http://ssrc.tums.ac.ir
مرکز تحقیقات بانک فرآورده های پیوندی ایران
http://itb.tums.ac.ir
مرکز تحقیقات محیط زیست
http://cer.tums.ac.ir
مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی استاد البرزی
http://www.alborzicmrc.org
موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی
http://www.ssri.ir
مرکز تحقیقاتی بیماری مالاریا
http://www.malaria.org
شرکت تحقیقاتی تولیدی رهاورد مبین نیک
http://www.mobinnik.com
پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان
http://www.jmerc.ac.ir
دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
http://fnm.tums.ac.ir
مرکز اطلاع رسانی پزشکی آمریکا
http://www.amia.org
شرکت اکبریه
http://www.akbarieh.com
شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پزشکی گستر
http://www.mdiet.com
طب کل نگر
http://www.lifequality.20m.com
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان
http://www.goums.ac.ir
دکتر ایرج گرجی زاده
http://www.matinsamak.com
مرکز تحقیقات کانسر
http://crc.tums.ac.ir
مرکزتحقیقات تروما و جراحی
http://stsrc.tums.ac.ir
مرکز تحقیقات علوم دارویی
http://psrc.tums.ac.ir
مرکز تحقیقات اورولوژی
http://urc.tums.ac.ir
مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی
http://entrc.tums.ac.ir
مرکزتحقیقات روماتولوژی
http://rrc.tums.ac.ir
مرکز پوست و جذام
http://crtsdl.tums.ac.ir
مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی
http://rcstim.tums.ac.ir
مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ علوم پزشکی تهران
http://mehr.tums.ac.ir
طب متعالی
http://www.tebemotaali.com
مرکز تحقیقات تروما شیراز
http://traumarc.sums.ac.ir/