> دانشگاه‌های ایران - استان سیستان و بلوچستان
آفتاب
دانشگاه سیستان وبلوچستان
http://www.usb.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
http://www.zdmu.ac.ir/
دانشگاه بین المللی چابهار
http://www.iuc.ac.ir