> بهداشت و درمان - دیابت
آفتاب
کودکان مبتلا به دیابت
http://www.childrenwithdiabetes.com
مراقبتهای پزشکی
http://www.diabets.com
شبکه اطلاعات پزشکی
http://www.mdcc.com
انجمن آموزش دیابت گابریک
http://www.gabric.ir