> بهداشت و درمان - بیماریهای‌ قلبی
آفتاب
مباحث فیزیولوژیکی قلب
http://cardiovascular.cx
مرکز قلب شهید رجایی
http://www.rhc.ac.ir
دکتر علیرضا خسروی
http://www.drkhosravi.com