آفتاب
توصیه های غذایی
http://www.foodallergy.org
انجمن ملی آلرژی و بیماریهای عفونی
http://www.niaid.nih.gov