> بهداشت و درمان - آسم
آفتاب
مرکز اطلاعاتی آلرژی و آسم
http://www.immune.com
انجمن مبارزه با آسم و بیماریهای تنفسی در امریکا
http://www.aaaai.org