> دانشگاه‌های ایران - استان چهارمحال بختیاری
آفتاب
دانشگاه شهرکرد
http://www.sku.ac.ir/