> دانشگاه‌های ایران - استان تهران
آفتاب
دانشکده حفاظت و بهداشت کار
http://www.hse.ac.ir
دانشگاه صنعتی شریف
http://www.sharif.ir
دانشگاه علامه‌ی طباطبایی
http://www.atu.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران
http://www.azad.ac.ir
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
http://www.kntu.ac.ir
دانشگاه شهید بهشتی تهران
http://www.sbu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
http://www.tums.ac.ir
دانشکده شهید شمسی پور تهران
www.shamsipour.ac.ir
جهاد دانشگاهی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
http://www.jahadmg.ir
دانشگاه امام صادق (ع)
http://www.isu.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
http://www.bmsu.ac.ir/
دانشگاه پیام نور
http://www.pnu.ac.ir
دانشگاه تربیت معلم
http://www.tmu.ac.ir
دانشگاه تهران
http://www.ut.ac.ir/fa/index.htm
موسسه آموزشی پژوهشی
http://www.itrws.com
دانشگاه علوم پزشکی ایران
http://www.iums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
http://www.sbmu.ac.ir
دانشگاه هنر
http://www.art.ac.ir/
دانشگاه آزاد اسلامی
http://www.iau.ac.ir/
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
http://www.kiau.ac.ir/
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
http://www.iauvaramin.ac.ir
دانشکده پزشکی تهران
http://medicine.tums.ac.ir/fa/
دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات
http://www.ictfaculty.ir/
دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
http://www.sir.ac.ir
دانشکده تکنولوژی هواپیمایی کشور
http://catc.ac.ir
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
http://www.srttu.edu
دانشگاه علم و فرهنگ
http://www.new.usc.ac.ir
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران
http://acad-affairs.ut.ac.ir
مؤسسه آموزش عالی علمی و کاربردی جهاد کشاورزی
http://www.itvhe.ac.ir
دانشگاه جامع علمی کاربردی
http://www.uast.info
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
http://www.iiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
http://www.iautmu.ac.ir
دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
http://sph.tums.ac.ir
مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی
http://www.azmoon.net
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران
http://fdo.tums.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
http://www.usrbpr.com
دوره شبانه دانشگاه علوم پزشکی تهران
http://shabaneh.tums.ac.ir
دانشکده علوم حدیث
http://www.hadith.ac.ir
مرکز علوم و فناوریهای پیشرفته دانشگاه آزاد اسلامی
http://www.castiau.ir
دانشگاه جامع علمی کاربردی
http://www.uast.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
http://literature.ut.ac.ir
دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
http://pharmacy.tums.ac.ir
دانشگاه پیام نور واحد شهریار
http://shypnu.info
دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
http://www.pwit.ac.ir
دانشگاه الزهرا (س)
http://www.alzahra.ac.ir
دانشگاه نبی اکرم(ص)
http://www.ucna.ac.ir
سازمان مدیریت صنعتی
http://www.imi.ir
دانشکده علوم دانشگاه تهران
http://www.fos.ut.ac.ir
دانشگاه تربیت مدرس تهران
http://www.modares.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
http://www.iauctb.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشکی تهران
http://www.dentaliau.ir
دانشکده مهندسی کامپیوتر نرم افزار دانشگاه پیام نور تهران
http://cs.pnu.ac.ir
دانشگاه صنعتی شهید عباسپور (صنعت آب و برق)
http://www.pwut.ac.ir
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
http://portal.uswr.ac.ir/university
جهاد دانشگاهی علم و صنعت
http://www.jdevs.com
جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی
http://jdsb.ac.ir
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
http://paramed.tums.ac.ir
دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
http://dentistry.tums.ac.ir
مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
http://www.smrc.ir
گروه مطالعات نظام پیمانکاری
http://www.iciiran.com
جهاد دانشگاهی دانشگاه خواجه نصیر طوسی
http://www.jdnasir.ac.ir
جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک)
http://www.jdamirkabir.ac.ir
جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
http://www.jahat.ir
موسسه آموزش عالی آزاد نهاوند
htt://www.nahavand.ac.ir
دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
http://www.sut-mech-alumni.com
پژوهشکده علوم بهداشتی
http://www.ihsr.ac.ir
پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی
http://www.rias.ac.ir
پژوهشکده فناوریهای نوین علوم پزشکی ابن سینا
http://www.avicenna.ac.ir
پژوهشکده محیط زیست
http://www.erijd.ir
پژوهشکده توسعه تکنولوژی
http://www.tdins.org
نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران
http://www.irdci.ac.ir
معاونت پژوهش و فناوری دفتر مرکزی
http://research.acecr.ac.ir
واحد صنعتی شریف
http://jdsharif.com
جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران
http://jdtums.ac.ir
جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی
http://www.jdsbmub.ir
انجمن علمی دانشجویی برق دانشگاه صنعت آب و برق
http://www.anjomanbargh.com