> دانشگاه‌های ایران - استان ایلام
آفتاب
دانشگاه ایلام
http://www.ilam.ac.ir