> هنر - سفالگری
آفتاب
سفالگری و نقاشی و نوشتن روی سفال
http://www.oldquimper.com
معرفی بزرگ‌ترین شهر تولید کننده‌ی سفال
http://www.thepotteries.org
سفالگری زوج بریگل
http://www.vanbriggle.com