> علمی و آموزشی - شیمی
آفتاب
علم کریستالوگرافی
http://www.ornl.gov
شرکت ALVIM
http://alvim.netfirms.com
پلیمرهای نوری
http://www.bentecservices.com
تجهیزات دستگاه‌های صنعتی وآزمایشگاهی
http://www.doric-vas.com
خصوصیات محاسباتی گازها
http://www.genspect.com
شرکت ITU
http://itu.jrc.cec.eu.int
دستگاه‌های اندازه‌گیری
http://www.lasers-inc.com
آزمایشگاه ملی OAK RISGE
http://neutrons.ornl.gov
تکنولوژی باریکه‌های یونی
http://www.norsam.com
لغت‌نامه علم پلاسما
http://www.plasmas.com
کانون شیمی‌دانان امریکا
http://www.scisoc.org
شرکت Baron
http://www.baronconsulting.com
باشگاه نانو فناوری
http://www.nanoclub.ir
تدریس شیمی عمومی
http://www.cac.yorku.ca
خصوصیات ترمودینامیکی مواد
http://www.ddbst.de
شرکت Delta NU
http://www.deltanu.com
شرکت DSB
http://www.dsbscience.com
سازمان همکاری کننده در سرویس‌های شیمیایی
http://www.datavalidator.com
انجمن شیمی مهندسین کانادا (EIC)
http://www.eic-ici.ca
جامعه‌ی الکتروشیمی
http://www.electrochem.org
کنترل کیفی
http://www.epa.gov
دانشکده‌ی شیمی دانشگاه نیویورک
http://www.esf.edu
دانشکده‌ی علوم بیولوژیکی دانشگاه Essex
http://www.essex.ac.uk
آنالیزهای شیمیایی
http://www.fullsense.com
محصولات شیمیایی آروماتیک و حلال‌های آلیفاتیک
http://www.gadiv.com
تحقیق در زمینه‌های دارویی
http://www.genedata.com
بیولوژی مولکولی و آزمایش‌های شیمیایی و میکروبی
http://www.gmotesting.com
مرکز شیمی GSC
http://www.gsc2000.com
مرکز تحقیقاتی GSI
http://www.gsi.de
انجمن بیوشیمی جمهوری اسلامی ایران
http://www.biochemiran.com
پایگاه اطلاع رسانی شیمی ایران
http://www.shimi.ir
مهندسی شیمی
http://www.ijcce.ac.ir
پترو دانش افزار
http://www.daneshafzar.ir/fa
مهندسان شیمی ایران
http://www.irche.com
مجله شیمیدان
http://www.chemistmag.com/