> فعالیتهای تفریحی - گپ
آفتاب
آی آر کلوپ - اجتماع مجازی ایرانیان
http://www.ircloop.com