> هنر - بازیگری
آفتاب
آموزش بازیگری
http://www.redbirdstudio.com
سایت اطلاع رسانی هنرپیشه های دنیا
http://www.bobhope.com
سایت مخصوص هنرپیشه معروف جت لی
http://jetli.com
هنرپیشه
http://www.honarpisheh.com