> دانشگاه‌های ایران - استان اردبیل
آفتاب
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
http://www.arums.ac.ir/