> تجارت - مطالعات ‌اقتصادی‌ و ‌‌تجاری
آفتاب
نرم‌افزارهای مورد نیاز معاملات تجاری
http://www.ddslive.com
انجمن علمی و الکترونیکی
http://www.ecommunics.com
مقالات و کتاب‌هایی در زمینه‌ی اقتصاد
http://www.econlib.org
مطالب تحقیقاتی
http://www.economagic.com
اطلاعات مورد نیاز در زمینه‌ی اقتصاد
http://www.economymodels.com
واحد اطلاعاتی در زمینه‌ی اقتصاد
http://www.eiu.com
پروژه‌های تحقیقاتی
http://www.emergingfinance.ch
اقتصاد و سرمایه‌گزاری
http://www.finweb.com
خدمات مشاوره‌ای و برنامه‌های آموزشی
http://www.gmu.edu
مرکز اقتصادی بنیانهای تحقیقاتی جهان
http://ideas.uqam.ca
انستیتوی Mckeever
http://www.mkeever.com
مرکز Neovest
http://www.neovest.com
اداره‌ی کل اجتماعی ipa
http://www.theipa.org
موسسه انتشارات توسعه روابط تجاری
http://irangoldenkey.com/fa/
بانک اطلاعاتی 6M
http://www.sheshmim.com
شرکت فرمهای تجارتی ایران
http://www.bfi.ir
مدارک اداری در سازمان تجارت جهانی
http://docsonline.wto.org
مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران
http://www.impsc.ac.ir
مبادلات ارزی مانکسپرس
http://www.monexpress.com
تجارت فارسی
http://persiabusiness.com
سایت تحلیلی اقتصاد آزاد
http://www.rastak.com
مدیرها
http://www.modirha.com
نشر قانون(مرکز اطلاعات تجاری ایرانیان)
http://www.ciciran.com
ایران دیتا
http://www.iran-data.com
بازار سرمایه
http://www.bazarsarmaye.com
مرکز تخصصی اطلاعات صنعتی و بازرگانی ایران
http://www.bis-center.com
سیر جان
http://www.sirjan.org/
بازار مجازی ایران
http://www.ifd.ir/
مرکز خدمات فولاد ایران
www.irsteel.com
سایت اقتصادی
www.eghtesadi.ir
مدیریت شهری
http://urbanmanagement.ir