> دانشگاه‌های خارجی - کشور ترکیه
آفتاب
دانشگاههای کشور ترکیه
http://www.allaboutcollege.com/colleges/europe/turkey.htm
دانشگاه آنکارا
http://www.ankara.edu.tr/english