> دانشگاه‌های خارجی - کشور سوئد
آفتاب
دانشگاها و کالجهای کشور سوئد
http://www.allaboutcollege.com/colleges/europe/sweden.htm