آفتاب
دانشگاه Ljubljana
http://www.uni-lj.si/
دانشگاه Maribor
http://www.uni-mb.si/