> ورزش - شمشیر بازی
آفتاب
معرفی ورزش شمشیربازی
http://www.classicalfencing.org
شمشیربازی معلولین
http://www.excaliburfencing.on.ca