آفتاب
انجمن حمایت از حقوق زنان در آمریکا
http://womansrights.tripod.com
دفتر مطالعات و تحقیقات زنان
http://www.womenrc.com