> دانشگاه‌های خارجی - کشور ایتالیا
آفتاب
دانشگاههای کشور ایتالیا
http://www.allaboutcollege.com/colleges/europe/italy.htm