> دانشگاه‌های خارجی - کشور ایرلند
آفتاب
دانشگاه Dublin
http://www.ucd.ie
دانشگاههای کشور ایرلند
http://www.allaboutcollege.com/colleges/europe/ireland.htm