> دانشگاه‌های خارجی - کشور دانمارک
آفتاب
لینک دانشگاهای کشور دانمارک
http://www.allaboutcollege.com/colleges/europe/denmark.htm