> دانشگاه‌های خارجی - کشور کرواسی
آفتاب
دانشگاه Zagreb
http://www.nsk.hr/