> دانشگاه‌های خارجی - کشور سنگاپور
آفتاب
دانشگاه NUS
http://www.nus.edu.sg
دانشگاه پلی تکنیک Nanyang
http://www.nyp.edu.sg/
دانشگاه ملی سنگاپور
http://www.nus.sg/
دانشگاه پلی تکنیک Ngee Ann
http://www.np.edu.sg/