آفتاب
کریکت
http://www.cricketworld.com.au
معرفی بازی کریکت
http://members.rediff.com