> دانشگاه‌های خارجی - کشور فلسطین
آفتاب
دانشگاه birzeit
http://www.birzeit.edu/