> دانشگاه‌های خارجی - کشور ماچاو
آفتاب
دانشگاه بین المللی ماچاو
http://www.iium.edu.mo/
دانشگاه ماچاو
http://www.umac.mo/