آفتاب
دانشگاه امریکایی بیروت
http://www.aub.edu.lb/