> قوای سه گانه - قوه مقننه و سازمان‌های وابسته
آفتاب
دیوان محاسبات کشور
http://www.dmk.ir/
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
http://www.majlislib.com
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
http://majlis.ir