> دانشگاه‌های خارجی - کشور کره
آفتاب
دانشگاههای کره
http://www.allaboutcollege.com/colleges/asia/korea.htm