> موزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها - کرواسی
آفتاب
موزه حیات طبیعی
http://www.hpm.hr
موزه اسنادومدارک
http://www.mdc.hr
موزه های کرواسی
http://vlmp.museophile.com/croatia.html