> موزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها - دانمارک
آفتاب
کلکسیونی از آثارهنری وصنایع دستی اروپا
http://www.aok.dk
موزه 0nline
http://www.dmol.dk