> موزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها - فرانسه
آفتاب
موزه ارسای
http://www.musee-orsay.fr
موزه لوور پاریس
http://www.louvre.fr/