> قوای سه گانه - وزارت دفاع و پشتیبانی و سازمانهای وابسته
آفتاب
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
http://www.mod.ir
جشنواره تحقیقات و فناوری دفاعی
http://fdrt.mod.ir