> موزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها - ایسلند
آفتاب
موزه فرهنگی هنری
http://www.south.is
موزه ملی کشور ایسلند (خارجی)
http://www.natmus.is/english