> دانشگاه‌های خارجی - کشور آلبانی
آفتاب
دانشگاه های کشور آلبانی
http://www.albany.edu