در رشته ی بولدرینگ محمد جعفری از ایران در بین 39 شرکت کننده بعد از ورزشکارانی از ژاپن و کره به مقام چهارم دست یافت. هم چنین دیگر ورزشکار کشورمان ، حمید رضا توزند جانی در همین رشته دوازدهم شد.