آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.refco.ir
عنوان انگليسى marketing
عنوان فارسى راهبرد اقتصاد فردا
توضيحات آموزش بازاریابی-تحقیقات بازاریابی-مشاوره درزمینه بازاریابی -فروش -تبلیغات-توزیع
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader