آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.razavichess.com
عنوان انگليسى razavichess
عنوان فارسى هیات شطرنج استان خراسان رضوی
توضيحات به سایت هیات شطرنج استان خراسان رضوی خوش آمدیدو
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader