سایت بسکتبالیست وابسته به هیچ نهاد و ارگان دولتی و خصوصی نمی باشد.