> شرکت شرکتهای صنعتی استان کرمانشاه
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.kiec.ir/
عنوان انگليسى kiec
عنوان فارسى شرکت شرکتهای صنعتی استان کرمانشاه
توضيحات شرکت شهرکهای صنعتی ایران در سال 1363 براساس مصوبه تاسیس شد. در اواسط سال 1382 به موجب مصوبه شورایعالی اداری از ادغام سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران تاسیس شد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader