> پست استان کرمانشاه
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.kermanshah.post.ir
عنوان انگليسى kermanshah.post
عنوان فارسى پست استان کرمانشاه
توضيحات در تاریخ کهن ، ایرانیان یکی از مهمترین بنیانگذاران نظام پستی که دارای سازماندهی رسمی به نام دیوان برید یا چاپار بود ، محسوب می شدند. در حقیقت تمامی امور ارتباطی ایران زمین در آن زمان بوسیله دیوان برید تامین می شد. مجریان و اداره کنندگان این دیوان در زمینه های مختلف شغلی ، مانند رده های سردبیر ، چاپار سوار ، پیاده و غیره امجام وظیفه می کردند.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader