سیاست ها و وظایف اداره کل <br /> نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری<br /> صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد<br /> و ...