این سایت مناسب برای پرداخت آنلاین بوده و کد ۱۲ رقمی شارژ را بلافاصله بر روی صفحه نمایش و پست الکترونیک خود می توان مشاهده کرد