> سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.ichto.ir/
عنوان انگليسى ichto
عنوان فارسى سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
توضيحات دستیابی به جایگاه واقعی کشور بعنوان یکی از قطبهای گردشگری جهانی از طریق توسعه کمی و کیفی گردشگری ملی، تنوع محصول و تطابق بازار با آن، ارتقاء کیفیت واستاندارد سازی خدمات گردشگری وتسهیل سفر یکی از اهداف سازمان میباشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader